1. Jagrae ♀
  2. Jarherith ♀
  3. Ahvovren ♂
  4. Jarhah ♀
  5. Ahkai ♀
  6. Ajaae ♀
  7. Aitha ♂
  8. Lahrovren ♂
  9. Vejaailir ♂
  10. Aefalair ♂